1 trang a4 khoảng bao nhiêu từ

      527

Các trang từ 1 đến 9 có 9 trang. Mỗi trang viết 1 chữ số.Các trang từ 10 đến 99 có 90 trang. Mỗi trang viết 2 chữ số.Bạn đang xem: 1000 từ khoảng bao nhiêu trang giấy

Các trang từ 100 đến 999 có 900 trang. Mỗi trang viết 3chữ số.

Bạn đang xem: 1 trang a4 khoảng bao nhiêu từ

Các trang từ 1000 đến 1500có :( 1500 - 1000 ) + 1 = 501( trang )Mỗi trang vIết 4chữ số.Vậy phải viết tất cả là:9 x1 + 90 x 2 + 900 x 3 + 501 x 4 = 4893 ( chữ số )ĐÁp số: 4893chữ số.

để đánh số trang 1 cuốn sách người ta dùng 2905 chữ số

hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang

số thứ 1500 là trang nào và số làbao nhiêu

để đánh số trang 1 cuốn sách người ta dùng 2905 chữ số

hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang

số thứ 1500 là trang nào và số làbao nhiêu

Một bản thảo được sắp 30 dòng chữ mỗi trang A4, mỗi dòng dài 16cm (gọi là bát chữ 16cm) thì được 100 trang in. Nếu đổi bát chữ thành 18cm thì cần bao nhiêu trang in khổ A4 để in hết bản thảo nếu vẫn giữ nguyên số dòng mỗi trang?

A. 2.324 tờ.

B. 2.315 tờ.

C. 2.323 tờ.

D. 2.316 tờ.

Chọn đáp án A.

Xem thêm: Máy Ảnh Medium Format Là Gì, Cảm Biến Medium Format Archives


*


*

nên số tờ giấy A4 cần dùng để

viết số nguyên tố đã cho là 2.324.

trong dãy các số tự nhiên từ 1000 đến 1500 :

a, có bao nhiêu số ?

b, có bao nhiêu số tận cùng là chữ số 0

a) Số các số hạng trong đãy trên là

(1500-1000):1+1=501 (số)

b) Dãy trên có số tận cùng là chữ số 0 là;

(1500-1000) :10 +1=51 (số)

Đáp số :..............

SỬ DỤNG CÔNG THỨC : (SỐ CUỐI -SỐ ĐẦU) : KHOẢNG CÁCH + 1

Để đánh số trang của một cuốn sách,người ta viết dãy số tự nhiên bắt đầu từ 1 và phải dùng tất cả 1998 chữ số.

a) Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

b) Chữ số thứ 1010 là chữ số nào?

mn giúp mk với ạ!

a, - Số chứ số người đó cần dùng là : \(\left(x-1\right):1+1=1998\)

=> Cuốn sách có 1998 trang .

b, Chữ số thứ 1010 là chữ số 1010 .

a) Từ trang 1 đến trang 9 phải dùng 9 chữ số

Từ trang 10 đến trang 99 phải dùng (99-10)+1=90 số có 2 chữ số = 180 chữ số

Vì còn các trang gồm các số có 3 chữ số

Còn lại: 1998 - (180 +9 ) = 1809 chữ số là đánh dấu các trang có 3 chữ số

Có: 1809:3=603 số có 3 chữ số

Vậy: Cuốn sánh đó có : 603 + 99 =702 ( vì từ trang 1->99 có 99 trang )

b) Chữ số đứng thứ 1010 là 1010

a) Ta có : Từ trang 1 đến trang 9 phải dùng 9 chữ số

Số trang có 2 chữ số là\(\dfrac{\left(99-10\right)}{1}\)99-101+1=90" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">+1=9099-101+1=90trang

Số chữ số cần dùng là: 90.2 = 180 chữ số

Số trang có 3 chữ số là:\(\dfrac{\left(999-100\right)}{1}\)999-1001+1=900" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">+1=900999-1001+1=900

Số chữ số cần dùng để đánh hết trang có 3 chữ số là:900.3 = 2700chữ số.

Vì theo đề toán, tất cả phải dùng 1998 chữ số nên số trang sách còn lại chỉ gồm các trang có 3 chữ số. Vậy số chữ số còn lại để đánh dấu các trang sách có 3 chữ số là:1998 – (180+9) = 1809chữ số

Số trang có 3 chữ số là:1809 : 3 = 603(trang)Vậy cuốn sách có số trang là:9 + 90 + 603 = 702trang

b) Số thứ 1010 là chữ số nào?

Số chữ số để đánh số trang có 3 chữ số từ chữ số thứ 1010 là:1010 – (9+180) = 821