Bài tập lập trình hướng đối tượng c++ có lời giải

Đây là bài viết ở đầu cuối vào Series Lập Trình Hướng Đối Tượng. Và trong nội dung bài viết này họ sẽ có tác dụng một số bài bác tập lập trình sẵn phía đối tượng người dùng tổng đúng theo nhé.

Bạn đang xem: Bài tập lập trình hướng đối tượng c++ có lời giải

Sau phía trên, chúng ta vẫn cùng nhau đi làm 1 bài bác tập xây dựng phía đối tượng người dùng tương đối cơ bản:

bài tập thiết kế hướng đối tượng người dùng cơ bản

bài tập chế tạo lớp Phân số

Đề bài:

Xây dựng lớp Phanso gồm:

Thuộc Tính: tuso, mauso.Phương thơm thức:Hàm Khởi Tạo Không Tham Số, Hàm HủyNhập , XuấtCong(), Tru(), Nhan(), Chia()

Tính Tổng, Hiệu, Tích, Tmùi hương 2 phân số obj1 và obj2 rồi in công dụng ra màn hình

Code sản xuất class Phân số:

Bài Tập thống trị Vận rượu cồn viên

Đề bài

Xây dựng lớp vận chuyển viên VanDongVien gồm:

Thuộc tính: hoten (chuỗi ký tự), tuoi (số nguyên), monthidau (chuỗi ký tự), cannang (số thực), chieucao (số thực).Phương thơm thức:Thiết lập ko tsi mê số.Thiết lập 5 tsay đắm sốHủy bỏNạp chồng toán tử nhập >>Nạp chồng toán tử xuất Nạp ông chồng toán thù tử so sánh > (một vận tải viên là lớn hơn nếu như độ cao to hơn,vào ngôi trường phù hợp độ cao cân nhau thì xét trọng lượng bự hơn)

Xây dựng chương trình chính:

Khai báo p là đối tượng người sử dụng lớp Vandongvien (áp dụng hàm tùy chỉnh thiết lập 5 ttê mê số), hiển thị lên tiếng của p ra screen.Nhập vào một trong những mảng gồm n di chuyển viên.Hiển thị list sẽ nhập ra screen.Sắp xếp mảng vẫn nhập theo thiết bị từ bỏ tăng dần đều, hiển thị danh sách đã chuẩn bị ra screen.

Lời Giải:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
#include
using namespace std;
class VanDongVien

protected:
string hoten, monthidau;
int tuoi;
float cannang, chieucao;
public:
VanDongVien()

this->hoten = this->monthidau = “”;
this->tuoi = 0;
this->cannang = this->chieucao = 0;

VanDongVien(string hoten, string monthidau, int tuoi, float cannang, float chieucao)

this->hoten = hoten;
this->monthidau = monthidau;
this->tuoi = tuoi;
this->cannang = cannang;
this->chieucao = chieucao;

~VanDongVien()

this->hoten = this->monthidau = “”;
this->tuoi = 0;
this->cannang = this->chieucao = 0;

//———————————————-//
friend istream &operator;>>(istream &is;, VanDongVien &obj;)

cin.ignore();
cout “Nhap Ho Ten: “; fflush(stdin); getline(is, obj.hoten);
cout “Nhap Mon Thi Dau: “; fflush(stdin); getline(is, obj.monthidau);
cout “Nhap Tuoi: “; is >> obj.tuoi;
cout “Nhap Can Nang: “; is >> obj.cannang;
cout “Nhap Chieu Cao: “; is >> obj.chieucao;
return is;

friover ostream &operator;

cout
cout “Mon Thi Dau: ” obj.monthidau endl;
cout “Tuoi: ” obj.tuoi endl;
cout “Can Nang: ” obj.cannang endl;
cout “Chieu cao: ” obj.chieucao endl;
return os;

bool operator > (const VanDongVien &obj;)

if (this->chieucao > obj.chieucao)
return true;
else if (this->chieucao obj.chieucao)
return false;
else if (this->cannang > obj.cannang)
return true;
else
return false;

;
void swap(VanDongVien &a;, VanDongVien &b;)

VanDongVien temp = a;
a = b;
b = temp;

void Bubblesort(VanDongVien arr, int n)

for (int i = 0; i n – 1; i++)
for (int j = 0; j n – i – 1; j++)
if (arr > arr)
swap(arr, arr);

int main()

VanDongVien p(“Nguyen Van A”, “Bong Da”, 20, 178, 70.5);
cout p;
cout “Nhap So Luong: “; int n; cin >> n;
VanDongVien *arr = new VanDongVien;
for (int i = 0; i n; ++i) cin >> arr;
cout endl endl;
for (int i = 0; i n; ++i) cout arr endl;
cout “Sort” endl;
Bubblesort(arr,n);
for (int i = 0; i n; ++i) cout arr endl;
return 0;

Input

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
Nguyen Van B
Cau Long
20
80
190
Nguyen Van C
Bong Chuyen
21
78
188
Nguyen Van D
Boi Loi
19
81
188

Output

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Ho Ten: Nguyen Van A
Mon Thi Dau: Bong Da
Tuoi: 20
Can Nang: 178
Chieu cao: 70.5
Ho Ten: Nguyen Van B
Mon Thi Dau: Cau Long
Tuoi: 20
Can Nang: 80
Chieu cao: 190
Ho Ten: Nguyen Van C
Mon Thi Dau: Bong Chuyen
Tuoi: 21
Can Nang: 78
Chieu cao: 188
Ho Ten: Nguyen Van D
Mon Thi Dau: Boi Loi
Tuoi: 19
Can Nang: 81
Chieu cao: 188
Sort
Ho Ten: Nguyen Van C
Mon Thi Dau: Bong Chuyen
Tuoi: 21
Can Nang: 78
Chieu cao: 188
Ho Ten: Nguyen Van D
Mon Thi Dau: Boi Loi
Tuoi: 19
Can Nang: 81
Chieu cao: 188
Ho Ten: Nguyen Van B
Mon Thi Dau: Cau Long
Tuoi: 20
Can Nang: 80
Chieu cao: 190

Bài Tập OOPhường. nâng cao

Bài Tập quản lý bán vé lắp thêm bay

Đề bài

Xây dựng lớp Vemaybay gồm:

Thuộc tính: tenchuyen, ngaycất cánh, giavePmùi hương thức:Cấu tửHủyNhapXuatgetgiave() : hàm trả về giá bán vé

Xây dựng lớp Nguoi gồm:

Thuộc tính: hoten, gioitinch, tuoiPmùi hương thức:Cấu tửHủyNhậpXuấtThuộc tính: Vemaycất cánh *ve; int soluong;Phương thức:Cấu tửHủyNhậpXuấttongtien(): trả về Tổng số chi phí cần trả của hành khách

Chương trình chính: Nhtràn vào 1 danh sách n quý khách (n nhập trường đoản cú bàn phím).Hiển thị list quý khách với số chi phí yêu cầu trả tương ứng của từng người sử dụng.Sắp xếp danh sách du khách theo chiều bớt dần của Tổng tiền.

Xem thêm: Tải Game Thủy Thủ Mặt Trăng, Cách Chơi Game Thủy Thủ Mặt Trăng Pha Lê

Lời Giải

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
#include
using namespace std;
class Date

protected:
int day, month, year;
public:
Date()

this->day = this->month = this->year = 0;

~Date()

this->day = this->month = this->year = 0;

void input()

cout “Nhap Ngay: “;
cin >> this->day;
cout “Nhap Thang: “;
cin >> this->month;
cout “Nhap Nam: “;
cin >> this->year;

void output()

cout “Ngay/Thang/Nam: ” this->day “/” this->month “/” this->year endl;

;
//————————————————————-//
class Vemaybay

protected:
string tenchuyen;
Date ngaybay;
int giave;
public:
Vemaybay()

this->tenchuyen = “”;
this->giave = 0;

~Vemaybay()

this->tenchuyen = “”;
this->giave = 0;

void input()

cin.ignore();
cout “Nhap Ten Chuyen: “; fflush(stdin); getline(cin, this->tenchuyen);
cout “Nhap Ngay Bay: ” endl;
ngaybay.input();
cout “Nhap Gia Ve: “; cin >> this->giave;

void output()

cout “Ten Chuyen: ” this->tenchuyen endl;
cout “Ngay Bay: ” endl ” “;
this->ngaybay.output();
cout “Gia Ve: ” this->giave endl;

int getgiave()

return this->giave;

;
class Nguoi

protected:
string hoten, gioitinh;
int tuoi;
public:
Nguoi()

this->hoten = this->gioitinc = “”;
this->tuoi = 0;

~Nguoi()

this->hoten = this->gioitinh = “”;
this->tuoi = 0;

void input()

cin.ignore();
cout “Nhap Ho Ten: “; fflush(stdin); getline(cin, this->hoten);
cout “Nhap Gioi Tinh: “; fflush(stdin); getline(cin, this->gioitinh);
cout “Nhap Tuoi: “; cin >> this->tuoi;

void output()

cout “Ho Ten: ” this->hoten endl;
cout “Gioi Tinh: ” this->gioitinh endl;
cout “Tuoi: ” this->tuoi endl;

;
class Hanhkhach : public Nguoi

protected:
int soluong;
//Vemaybay *ve;
Vemaybay ve;
int tongtien;
public:
Hanhkhach()

this->soluong = 0;
//this->ve = new Vemaybaysoluong>;
vesoluong>;
tongtien = 0;

~Hanhkhach()

soluong = 0;
delete ve;
tongtien = 0;

void input()

Nguoi :: input();
cout “Nhap So Luong Ve Hanh Khach Da Mua: “; cin >> this->soluong;
//ve sầu = new Vemaybaysoluong>;
vesoluong>;
for (int i = 0; i this->soluong; ++i)

ve.input();
tongtien += ve.getgiave();

void output()

cout “- Thong Tin Khach Hang: ” endl;
Nguoi :: output();
cout “- Thong Tin Chuyen Bay: ” endl;
for (int i = 0; i this->soluong; ++i)

ve.output();
cout endl;

cout endl;

bool operator (const Hanhkhach &obj;)

if (this->tongtien
else return false;

;
//———————————————————-//
void swap(Hanhkhach &a;, Hanhkhach &b;)

Hanhkhach temp = a;
a = b;
b = temp;

void Bubblesort(Hanhkhach arr, int n)

for (int i = 0; i n – 1; ++i)
for (int j = 0; j n – i – 1; ++j)
if (arr arr)
swap(arr, arr);

//———————————————————-//
int main()

cout “Nhap So Luong Khach Hang: “; int n; cin >> n;
Hanhkhach *arr = new Hanhkhach;
for (int i = 0; i n; ++i) arr.input();
cout endl endl “Output” endl endl;
for (int i = 0; i n; ++i)

arr.output();
cout endl “——————” endl endl;

cout “After Sort: ” endl;
Bubblesort(arr, n);
for (int i = 0; i n; ++i)

arr.output();
cout endl “——————” endl endl;

return 0;

Input

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3
Nguyen Van A
Nam
20
2
Ha Noi – Hai Phong
10 2 2020
500000
Hai Phong – Ha Noi
15 2 2020
450000
Nguyen Van B
Nam
21
1
Ha Noi – TP.Ho Chi Minh
đôi mươi 2 2020
1500000
Nguyen Thi C
Nu
19
3
Ha Noi – Da Nang
19 2 2020
1200000
Ha Noi – Hue
18 2 2020
1250000
Hue – Da Nang
22 2 2020
500000

Output

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Output
– Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van A
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 20
– Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi – Hai Phong
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
Ten Chuyen: Hai Phong – Ha Noi
Ngay Bay:
Gia Ve: 450000
——————
– Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van B
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 21
– Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi – TPhường.Ho Chi Minh
Ngay Bay:
Gia Ve: 1500000
——————
– Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Thi C
Gioi Tinh: Nu
Tuoi: 19
– Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi – Da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 1200000
Ten Chuyen: Ha Noi – Hue
Ngay Bay:
Gia Ve: 1250000
Ten Chuyen: Hue – Da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
——————
After Sort:
– Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Thi C
Gioi Tinh: Nu
Tuoi: 19
– Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi – Da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 1200000
Ten Chuyen: Ha Noi – Hue
Ngay Bay:
Gia Ve: 1250000
Ten Chuyen: Hue – Da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
——————
– Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van B
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 21
– Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi – TP..Ho Chi Minh
Ngay Bay:
Gia Ve: 1500000
——————
– Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van A
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 20
– Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi – Hai Phong
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
Ten Chuyen: Hai Phong – Ha Noi
Ngay Bay:
Gia Ve: 450000
——————

Trong bài tập lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng số 3 này, bản thân có một xem xét bé dại.Nếu không sắp xếp những hành khách theo tổng chi phí, thì mình vẫn hoàn toàn có thể knhị báo ve là một trong bé trỏ dạng hình Vemaycất cánh, mà lại khi bản thân thực hiện thu xếp, bản thân phải thay đổi địa điểm những ô ghi nhớ cất du khách. Nếu vẫn khai báo Vemaybay *ve sầu, tức là ve sẽ tiến hành lưu trong bộ nhớ lưu trữ chỉ gọi, nên lúc đổi vị trí sẽ gây ra lỗi Segmentation Fault.

Tính Đa Hình Trong Lập Trình Hướng Đối Tượng

Bài Tập C++ Về Tính Kế Thừa

Tính Kế Thừa Trong Lập Trình Hướng Đối Tượng

Nạp Chồng Hàm Và Nạp Chồng Toán thù Tử

Hàm Bạn Và Lớp Quý Khách Trong C++

Tạo Class Trong C++

Subscribe
Connect with
Notify of
new follow-up comments
Label
Name*
Email*
Website
Connect with
Label
Name*
Email*
Website
2 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
Load More Comments
Kchất hóa học miễn phí

Lập Trình Không Khó là 1 xã hội share và đào tạo xây dựng phi lợi tức đầu tư bậc nhất tại toàn quốc.

Liên hệ hoặc Hợp tác và Quảng cáo
Blogger
Facebook
Linkedin
RSS
Youtube

BÀI VIẾT HAY

Bài 1. Giới thiệu khóa học “Học C Bá Đạo”

1000 bài tập xây dựng C/C++ có lời giải của thầy Khang

Kiểm tra số nguyên tố thực hiện C/C++ với Java

CHUYÊN MỤC HAY

– BẠN BÈ và ĐỐI TÁC –

© 2018-20đôi mươi. Bản quyền nằm trong Lập Trình Không Khó. Privacy & Terms

2
0
Would love sầu your thoughts, please phản hồi.x
()
x
| Reply
Insert
NHIỀU BÀI VIẾT HƠN

Hàm Khởi Tạo Và Hàm Huỷ

Bài Tập C++ Về Tính Kế Thừa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *